Våra värderingar


Camozzikoncernens sociala bärkraft är inte bara ett ideal som sammanhänger med den dagliga verksamheten för enstaka personer, utan något som genomsyrar såväl organisation som ledning utifrån företagets vision och uppgift och som omfattar både våra samarbetspartners och alla anställdas dagliga arbete.

I ett sammanhang som detta, där ekonomisk tillväxt inte kan särskiljas från social utveckling, måste också Camozzikoncernens verksamhet grunda sig på samarbetsprinciper som utvecklar en produktiv och harmonisk arbetsmiljö där individen bidrar i enlighet med reglerna för bolagets ekonomiska utveckling.

Social bärkraft innebär en väsentlig investering för företaget - ett konkurrensverktyg som både omfattar ekonomisk prestanda och som förbättrar livskvaliteten.