Etiska Regler
Dessa etiska regler bekräftar behovet av att ha en konsekvent inställning inom alla koncernföretag och är tänkta att kommunicera de värderingar och riktlinjer som påverkar den dagliga verksamheten. Att följa dessa värderingar och riktlinjer är ett ovillkorligt krav och bidrar till att verksamheten vid respektive företag sköts på ett vederhäftigt och konsekvent sätt.

Ett av syftena med detta dokument är att belysa behovet av att följa lagen liksom att upprepa vikten av uppriktighet och ärlighet i alla interna och externa kontakter till alla intressenters fördel. I strävan att uppnå de ekonomiska målsättningarna, måste alla intressenters syften beaktas tillsammans med koncernens sociala och etiska ansvarstagande i ett större perspektiv.
Principerna bakom Camozzis etiska regler:

• RESPEKT FÖR INDIVIDEN
• JÄMLIKHET OCH OBJEKTIVITET
• ÄRLIGHET, UPPRIKTIGHET OCH RESPEKT FÖR LAGEN
• EFFEKTIVA FÖRETAGSPROCESSER
• TRANSPARENS OCH INTRESSEKONFLIKTER
• SEKRETESS
• HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN
• INTERN STYRNING
• MARKNAD OCH SUND KONKURRENS
• RESPEKT FÖR MILJÖN
• LÅNGSIKTIG PLANERING